AboutCross

השירות שלנו

התחומים בהם אנו פועלים בתעשייה

כשעסק מתכנן מהלך אסטרטגי , כגון הקמה של קו ייצור חדש, העברה או התרחבות של המפעל לאזור פיתוח בעדיפות לאומית, שדרוג תשתית יצור , או מעבר לייצור אוטומטי המצריך ביצוע השקעות הוניות משמעותיות, קיים קושי בגיוס ההון לביצוע המהלך.
בדרך כלל במקרים כאלו, העסק יבדוק מהו ההון העצמי שהוא יכול לגייס ממקורות עצמיים (מהקופה או מבעלי המניות), ואת היתרה הוא ינסה לגייס מהבנק (רצוי בהלוואה לטווח ארוך שלא תפגע בפעילות השוטפת של העסק ) הבנק יבקש דו"חות כספיים, יבחן את "מערך הביטחונות" הקיים אצלו, ובדרך כלל יבקש תוספת בטחונות כזו או אחרת (שעבוד מכונות, שעבוד פיקדונות, רכוש אחר).
קפיטל פלוס בוחנת כל השקעה בעסק כפרויקט נפרד מהפעילות השוטפת. בודקת את הערך המוסף של המהלך, מנתחת את מערך הביטחונות הקיים של העסק , ומעריכה את הסיכון הכולל של העסק וההשקעה החדשה.

גיוס ההון הנדרש למהלך איננו מחייב תוספת בטחונות לבנק/ים הקיימים, ייתכן שניתן לגייס את ההון באמצעות הפעולות הבאות:

א. שינוי בהרכב הבנקים הקיים ומינוף המסגרות מול מערך הביטחונות הקיים וללא תוספת כלשהיא.
ב. שילוב של גורמי אשראי חוץ בנקאיים כגון קרנות אשראי עם / ללא תמיכה ממשלתית.
ג. שדרוג מערך ההתחייבויות הפיננסיות ללא תוספת של בטחונות "קשים".
ד. קבלת חלק משמעותי מההשקעה הנדרשת כמענקים ממשלתיים או אחרים במקום אשראי.
ה. קבלת מענקים כתחליף אשראי ממספר גורמים במקביל (כגון רשות החדשנות, רשות ההשקעות קרנות אירופאיות ועוד).

אנו קוראים לפתרונות שאנו מעניקים לעסק " ניהול אשראי מתקדם", בתהליך מסוג זה לא תעלה השאלה מצד הגורם המממן כמה הון עצמי יושקע בפרויקט? אלא תתבצע בחינה כוללת של מערך האשראי, יעשו פעולות למינוף הפעילות העסקית מול גורמי המימון וכן נבחן גיוס מענקים ממקורות שונים וכל זאת, כדי לממש בצורה הטובה ביותר את תוכנית ההתרחבות ושדרוג מערך הייצור .