AboutCross

חדשות - תקציבים שאושרו למענקים לתעשייה

תקציבים שאושרו למתן מענקים לתעשייה ב 2019

אלו הם המסלולים העיקריים שמומלצים על ידינו למפעלי התעשייה בפריפריה והתקציבים שצפויים להיות מאושרים בשנת 2019 :
1. רשות החדשנות – מסלול ייצור מתקדם – גידול בתקציב לסך של 130 מ' ש"ח (125 מ' ש"ח בשנת 2018)
2. מסלול מענקים – גידול בתקציב לסך של 180 מ' ש"ח (165 מ' ש"ח בשנת 2018)
3. מסלול תעסוקה – גידול בתקציב לסך של 111 מ' ש"ח (86 מ' ש"ח בשנת 2018)
4. מסלול פיריון – גידול בתקציב לסך של 60 מ' ש"ח (40 מ' ש"ח בשנת 2018 )
5. מסלול ייצור מתקדם למפעלים שאינם יצואנים – תקציב של 40 מ' ש"ח בשנת 2019

אנו ממליצים למפעלי התעשייה להיערך מבעוד מועד להגשה של הבקשות למסלולים שצפויים להפתח החל מינואר 2019 ולממש את ההטבות במסלולים השונים.