AboutCross

חדשות - תוכנית כסף חכם

מפעל חכם או כסף חכם?

תכנית "כסף חכם" תפתח בינואר- פברואר 2019 (השנה החמישית של התכנית).

התכנית היא כלי מפתח לפיזור הסיכון המאפשרת השתתפות בשיעור של 50% בעלויות פיתוח שווקי ייצוא למפעלים מתאימים עד תקציב כולל של 2 מ'₪ (או השתתפות של 1 מ'₪ בעלויות).   

התכנית פועלת לפי עקרון של "הקצאה תחרותית" שמשמעותה FIRST COME, FIRST GET וכבכל שנה, גם ב 2019 צפוי עודף ביקוש לתקציב. 

מפעלים שיגישו את הבקשה שלהם להשתתפות מיד עם פתיחת התכנית בינואר או פברואר 2019, יעלו מאוד את סיכוייהם לקבלת תשובה חיובית ובסכום גבוה יותר. 

המלצתנו היא להתחיל ולהכין את הבקשות לסיוע בנובמבר 2018 כך שיהיה מספיק זמן לגבש את הבקשות כראוי ולהגישן ברמה הנדרשת ע"י מנהל סחר חוץ.