AboutCross

חדשות - המסלול לפיריון של רשות החדשנות

תזכורת חשובה!

תאריך ההגשה האחרון לתכנית המענקים במסלול פריון של הרשות לחדשנות יהיה ב30/8/18!!
מיועד למפעלים שאינם יצואנים (לא זכאים ולא קיבלו מסלול מענקים), להשקעות הוניות כגון: מכונות, מערכי ייצור, ציוד משלים. לשם הגשה יש להכין תכנית התייעלות תפעולית ופיננסית בהתאם להנחיות לתכנית זו.

לתכנית המלאה >