AboutCross

חדשות - קרן סיוע של מנהל סחר חוץ

ניוזלטר אפריל 2017

הוצאות הפיתוח העסקי של שווקי חו"ל הן סעיף יקר. מפעלי תעשייה המעוניינים בפיתוח  שווקי ייצוא חדשים נרתעים לא פעם מהעלויות הגבוהות הכרוכות בצעד זה  הכוללות: טיסות / בתי מלון והוצאות שיווקיות שונות בשווקי היעד. הוצאות אלו, בחלק מתכניות הסיוע ליצואנים של מנהל סחר חוץ אינן נכללות בסעיפים  התקציבים שניתן לקבל בגינם סיוע, וזאת על אף שמדובר בסעיפים מהותיים מעלויות פיתוח השווקים. קרן הסיוע למכרזים ופרויקטים בינלאומיים של מנהל סחר חוץ משתתפת בהוצאות בשיעור של עד 50% בפרויקטים ומכרזים ספציפיים העומדים בקריטריונים שהוגדרו (ההוצאות בגין טיסות /בתי מלון מוכרות עד לתקרה של 30% מסך התקציב הכולל המאושר).

ניתן לקבל השתתפות בהוצאות פיתוח השוק השונות בסכום של עד 500 א' ₪ (תקציב של עד 1 מ' ש"ח). הקרן מהווה כלי חשוב למפעלים שמתמודדים במכרזים בחו"ל, ו / או מעוניינים להעמיד אב טיפוס ו/ או לגבש הוכחת יכולות מול לקוח ספציפי כתנאי לזכייה בפרויקט שהיקפו הפוטנציאלי עולה על 1$ מ' . אנו ממליצים למפעלים מתאימים להשתמש בכלי זה למינוף פעילותם במסגרת מכרזים בינלאומיים ו/ או פרויקטים שעומדים בקריטריונים של הקרן.

אנו מאחלים לכל לקוחותינו חג פסח שמח וכשר.