AboutCross

חדשות - התוכנית לפיריון לתעשייה בצפון

נפתחה התכנית לעלאת הפיריון בתעשייה בצפון

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה הכריזה על פתיחה של המסלול להעלאת הפיריון בתעשייה לאזור הצפון בהיקף כספי של 60 מ’ ש”ח. המסלול מיועד להעלאת הפיריון לעסקים “שעיקר פעילותם ייצורית” ממחוז הצפון (ראה מפה מטה). עסקים שיעמדו בקריטריונים ויאושרו יקבלו מענק של 30% על תכנית השקעות מאושרת של עד 10 מ’ ש”ח, כאשר ניתן להגיש בקשות של עד 30% מסך ההשקעה ל “השקעות רכות” ( תהליכי ניהול, תכנון, מדידה ובקרה, השבחה, העצמת ההון האנושי לתפעול ציוד ומערכות מתקדמות, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים ו/ או חדשנות כהגדרתם, תשלום ל”יועץ מלווה מאושר לפי תנאי משרד הכלכלה” עבור הכנת התכנית של עד 40,000 ש”ח). יתרת ה 70% מסך ההשקעות יוגש על רכישת ציוד הוני (ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל, עלויות התקנת הציוד במפעל, ציוד מחשוב נלווה). 

התכנית להעלאת הפיריון שתוגש עם הבקשה תכלול לפחות את שני המרכיבים הבאים:

  1. השקעה ו/ או שדרוג בציוד הטכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה
  2. שיפור המצויינות התפעולית ויעדים ליישום

תנאי סף להגשה של התכנית – 1. עסק מאזור הצפון 2.  פעילות ייצורית 3. מחזור מכירות מינימאלי

בשנת 2016 של 20 מ’ ש”ח או היקף מכירות ממוצע ב 3 השנים האחרונות של 20 מ’ ש”ח 4.  

לפחות 20 עובדים קיימים 5. העסק לא מקבל או לא הגיש בקשה קודמת לקבלת סיוע מהמדינה בגין אותם רכיבי השקעה שיפורטו בבקשה במסלול פיריון.

 

התכנית תוגש לתקופה של לפחות 36 חודשים ועד 44 חודשים. העסק שיקבל אישור מחוייב להגיש דיווחים רבעוניים על מדדי הפיריון שהוגדרו בתכנית, וצריך לשפרם בלפחות 30% במהלך יישום התכנית (תנאי לקבלת המענק). בקשות ניתן להגיש החל מ 3.9.17 ועד 3.12.17 . עסקים שיקבלו אישור יוציאו ערבות ביצוע בשיעור של 5% מסך המענק שאושר עד מועד אישורו של כתב הדיווח הסופי לתכנית. בנוסף , עסק שיגיש בקשה לסיוע ישלם דמי טיפול למשרד הכלכלה בסך של  1,500 ש”ח לבקשה.

אנו ממליצים לעסקים מתאימים להיערך בדחיפות להגשת הבקשות עקב הצורך בכתיבה של תכנית עסקית ייעודית במסגרת הבקשה.

תשומת לבכם לכך שבמסלול הנוכחי אין חובת ייצוא מינימאלי (חובה שקיימת במסלול מענקים).

קפיטל פלוס עומדת בתנאי “יועץ מלווה” לפי הגדרת משרד הכלכלה.

 

מחוז הצפון- אזורים שזכאים להגיש בקשה למסלול פיריון:

  • אזור החרמון
  • רמת הגולן: גולן צפוני, גולן תיכון, גולן דרומי
  • צפת: עמק החולה, אזור חצור, גליל עליון מזרחי
  • כנרת: אזור כנרת, גליל תחתון מזרחי
  • עכו: אזור אילון, אזור יחיעם, אזור נהריה, אזור עכו, אזור כרמיאל, אזור שפרעם
  • יזרעאל: הרי נצרת-תירען, אזור יקנעם, רמת כוכב, עמק יזרעאל, עמק חרוד, עמק בית שאן, רמות מנשה

 

מפת האזורים שזכאים להגיש בקשה למסלול פיריון