AboutCross

חדשות - מענקים לעידוד תעסוקה

2 מסלולים ייעודיים למענקים בתחום עידוד התעסוקה לאזור הצפון + הדרום

משרד הכלכלה הודיע על פתיחת 2 מסלולים לאזור הצפון והדרום לתחום עידוד התעסוקה. קיימת עדיפות לפי מפתח ניקוד לעסקים מאזור הצפון בניצול התקציב במסלולים מסויימים (למעט עוטף עזה).

המענק יינתן ל 30 חודשים בשיעור ממוצע של 22% מעלות השכר למעסיק (עד תקרה ל 24,000 ש”ח לעובד), והחל מתוספת של 2 משרות למגזרי אוכלוסייה ייעודיים.

הגשת הבקשות עד לתאריך 4.9.17. ניקוד הבקשות ייעשה ע”י מפתח ייעודי והזכייה תהיה על בסיס הקצאה תחרותית.

מפעלים שלהם אישור קיים במסלול מענקים יוכלו להגיש בקשות רק אם הם קיבלו כתב ביצוע סופי בגינן. מפעלים שלהם כתב אישור קודם במסלול תעסוקה יוכלו להגיש בקשה חדשה רק אם ניצלו לפחות 75% מהקודמת.

אנו ממליצים לעסקים מתאימים להיערך בדחיפות להגשת הבקשות עקב הצורך בכתיבה של תכנית עסקית ייעודית במסגרת הבקשה.